Kas atsakingas už grįžusių emigrantų vaikų sėkmingą integraciją?

Angelė Digaitytė - September 23, 2020

Dalia Asanavičiūtė, Seimo narė, buvusi Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė

Pirmą kartą grynajai migracijai peržengus į teigiamą pusę, vis labiau džiaugiamės grįžtančiaisiais gyventi į Lietuvą, bandančiais kurti savo gyvenimą Gimtinėje. Grįžtančios šeimos su vaikais dairosi tinkamos savo vaikui, kuris dažnai nemoka pakankamai gerai lietuvių kalbos, mokyklos, palankios psichologinės aplinkos ir neretai susiduria su išbandymais.

Dalios Asanavičiūtės asmeninio archyvo nuotrauka

Vaikai susiduria su iššūkiais, kurie susiję su pačiu migracijos reiškiniu. Pasikeitusi namų aplinka, bendravimo nauja kalba būtinybė, prisitaikymas prie naujų taisyklių ir rutinos, iššūkiai mokykloje, socialinės ir emocinės paramos trūkumas – neišvengiami palydovai. Ir kas turėtų šiuo sudėtingu laikotarpiu vaikams ir šeimai būti palydovu ir pagalbininku?

Daugelis emigravusiųjų galėtų pasakoti istorijas apie pagalbą jų vaikams, kurie dažnu atveju nemoka tos šalies kalbos, pradėjus lankyti mokyklą. Apie mentorystės ir stebėsenos programas, mokytojų pasiruošimą ir kantrybę bendraujant su naujaisiais, pasimetusiais ir dažnai išsigandusiais vaikais. Apie tai, kad numatytos priemonės, parenkamos individualios ugdymo poreikius atliepiančios užduotys. Ir labai svarbu – pagarba ir tolerancija, patyčių prevencija ir draugiška aplinka.

Grįžtantys vaikai pasikeitimą, mokymosi procesą ir gyvenimo buitį supranta pagal buvusią gyvenimo aplinką, šalies kultūrą, kalbos valstybės, iš kurios grįžo, specifiką. Pradėjus lankyti mokyklą, tiek vaiko, tiek mokytojo laukia nemenkas iššūkis – padėti susivokti naujoje realybėje, bendravimo kultūroje. Iš užsienio grįžę vaikai yra skirtingų lietuvių kalbos mokėjimo lygių, besimokę pagal skirtingas mokymo programas, skirtingą pamokų grafiką ir užklasinę veiklą. Į ugdymo procesą įsitraukia vaikai, turintys skirtingų gebėjimų, įvairių sveikatos sutrikimų, iš mišrių šeimų, taip pat ir turintys įvairiausius individualius ugdymo poreikius jaunieji moksleiviai. Ar Lietuvos švietimo sistema pasiruošusi atpažinti ir patenkinti įvairiausius individualius ugdymo poreikius?

Kyla klausimas, ar gali visos Lietuvos mokyklos, ne tik išskirtinės, būti pasiruošusios priimti mažuosius emigrantus, atsižvelgti į individualius vaiko poreikius ir gebėjimus?

Įvairių tyrimų duomenimis, nuo 20 iki 50 procentų gabių mokinių neatpažįstami gabumai ir todėl vaikai negali jų realizuoti. Mokyklos negeba atpažinti itin talentingų ir gabių vaikų, kurie turi ypatingus ugdymo poreikius, nes nepakankamas mokytojų paruošimas, o kartais ir noro stoka bei požiūris lemia, tai, kad negebama parinkti tinkamų priemonių ir nepasitelkiama reikiamų specialistų bei nepritaikytas ugdymo poreikius atitinkantis ugdymo turinys, grįžusių vaikų individualūs ir labai įvairūs bei ypatingi ugdymo poreikiai dažnai nėra patenkinami. To pasekmė – tėvų priimtas sprendimas dar kartą emigruoti svetur.

Trūksta išplėtotos mentorystės sistemos atvykusiems vaikams, pedagogams net ir tėvams. 2018 metais bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 2,3 tūkstančiai pagalbą mokiniui teikiančių specialistų. Šimtui mokinių vidutiniškai teko vos 0,7 specialisto. Pedagogai nepakankamai pasiruošę dirbti su mokinių įvairove, atsižvelgiant į grįžtančiųjų individualius poreikius.

Ypatingai jautri situacija tėvų, auginančių neįgalų vaiką. Vis dar susiduria neįgalūs vaikai, kuriems reikalinga speciali pedagoginė pagalba, su fizinio judėjimo apribojimais, mokymosi patalpų fiziniu nepritaikymu mokiniams su fizine negalia, nėra priimami į švietimo įstaigas dėl pastarosios nepritaikymo neįgalaus vaiko poreikiams. Tai taip pat vienas motyvų neplanuoti grįžimo į Lietuvą. Mokytojo asistento nebuvimas žymiai apsunkina mokyklų integralumą ir įvairiapusę vaikų integraciją. Todėl vaikų, turinčių specialiuosius bei ypatinguosius poreikius, tėvai su didele baime ir santūriai svarsto grįžimo į Lietuvą galimybę.

Teisingumo dėlei turėčiau pasidžiaugti, kad įtraukusis ugdymas jau nebėra pilkoji zona, nežinoma teritorija. Grįžtančiųjų srauto didėjimas didina problematikos aktualumą ir skatina ieškoti išeičių. Mokykla, kuri siekia tapti tinkama, patraukli ir atvira visiems, turi užtikrinti mokymosi kokybę bei integraciją, atitinkant gabių ir talentingų vaikų bei tų, kurių gebėjimai turi būti vystomi, taip pat grįžusių iš užsienio vaikų poreikius. Tinkama parama ir pagalba tiems, kurių lietuvių kalbos žinios yra labai ribotos, taip pat vaikams iš mišrių šeimų, kuomet įvairių kultūrų įtakotas bendravimo ir elgesio modelis neatitinka nusistovėjusių sampratų ir įtraukaus ugdymo koncepcijos pritaikymas Lietuvos švietimo sistemoje yra sėkmės garantas tiek sėkmingai grįžusiųjų integracijai, tiek ir atliepiant turinčių specialiųjų ugdymo poreikių lūkesčius. Mokyklos vadovybės, mokytojų, mokyklos bendruomenės teigiamas požiūris į įtrauktį bei įvauriausius individualius ugdymo poreikius, specialistų pagalba, ugdymo dalyvių kompetencijų stiprinimas, naujų ugdymo metodų taikymas, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas yra pagrindiniai veiksniai gerinant integracijos procesą. Visų mūsų, kaip ir visuomenės teigiamas požiūris, netolerancija patyčioms bei grįžusių emigrantų atskirčiai, bendruomeniškumo ugdymas, pagalba vieni kitiems – sėkmės šiame nelengvame, bet labai prasmingame procese garantas.

Nemokama reklama

Naujienos

Smurtas turi daug veidų. Atpažink jį

Smurtas dažniausiai suprantamas kaip fizinė prievarta, tačiau tai gali būti bet koks veiksmas, kurio galima išvengti ir kuris trukdo...

Tik nebijok. Netylėk

Durys užsidarė.  Po akimirkos Lina (vardas pakeistas – A. D.) išgirdo trinktelint laukujas duris. Petras išėjo. Moteris lengviau...

Ar žinai, kad gali atgauti dalį pinigų?

Dažnai užsienyje dirbantis žmogus nežino, jog kiekvienas legaliai užsienyje dirbantis Lietuvos pilietis gali pretenduoti į...